PLA D‘OBERTURA DEL  COL·LEGI VEDRUNA SAGRAT COR

D’acord amb les Instruccions del Departament, amb autorització del PROCICAT, en què els centres educatius que es troben en poblacions en fase 2 de desescalada  obrin els centres educatius a partir del dia 1 de juny de 2020 , de manera parcial i, per tant en restriccions d’aforament i mesures higièniques  i de seguretat, i atès que el Col·legi Vedruna Sagrat Cor es troba en aquesta situació, hem elaborat el següent pla  d’obertura:

ASPECTES GENERALS

 • El retorn al centre per part dels alumnes és voluntari.
 • Aquest pla d’obertura és complementari de l’acció educativa telemàtica tal i com s’està portant a terme fins al final del curs.
 • L’activitat docent continuarà en format telemàtic fins el 19 de juny, com fins ara.
 • Es fa constar explícitament que es garanteixen totes les mesures de seguretat establertes.

 

CONCRECIÓ DEL PROJECTE

Llar d’infants i  Infantil 2n cicle:

 • En el cas dels alumnes d’infantil, es preveu que l’escola aculli als alumnes de famílies els progenitors de les quals, per motius laborals i professionals, hagin de realitzar treball presencial sense possibilitat de flexibilitzar-lo
 • El nombre d’alumnes que han demanat el servei és:

            . Llar infants:        8  alumnes

            . 2n cicle infantil: 14 alumnes

 • Aules:

Llar: a les dues aules de P2

Infantil: Les dues aules  de P3

 • Horari : de 9 a 13 hores.
 • Nombre de docents que pot fer atenció presencial al centre: 12

 

 • Consideracions organitzatives: 
 • Les tutores enviaran els correus informatius  d’aquesta proposta i horari a les famílies
 • El grup d’alumnes serà sempre el mateix. També les educadores a la llar i, a Infantil serà per torns setmanals.
 • Podran assistir al pati. Cada grup tindrà el seu propi espai
 • Totes les famílies han de signar una declaració responsable conforme els alumnes que assistiran al centre no presenten símptomes compatibles amb la COVID-19, no són casos possibles, probables ni confirmats i tampoc han estat considerats contactes estrets en els darrers 14 dies
 • Durant aquestes setmanes, cada tutora convocarà les respectives famílies dels seus alumnes (només pare o mare) per lliurar el material i intercanviar impressions
 • Les famílies no podran accedir al centre. Per aquesta raó deixaran i recolliran llurs fills a les zones indicades

 

 Educació Primària, Secundària i Batxillerat:

Objectius: 

 1. Oferir suport lectiu i d’orientació als acabaments de l’etapa, 6è curs, 4t ESO i 2n de Batxillerat
 2. Acompanyament tutorial i emocional de l’alumnat de qualsevol curs o nivell:

              - Oferir tutories personalitzades presencials a alumnes i famílies amb cita prèvia.

- Atenció tutorial en grups reduïts d’alumnes  quan es cregui necessari.

- Aquesta és una mesura de caràcter no continu, puntual i compatible amb l’atenció personalitzada.

 1. La formulació d’un pla personalitzat per a cadascun dels alumnes que ho requereixin, que li permeti afegir un contingut formatiu a les seves activitats d’estiu i l’ajudi en l’inici del proper curs.

 

 • Proposta prevista:
 • 3 dies d’atenció tutorial i d’orientació als cursos final d’etapa i 2 dies a la resta de cursos.
 • Els grups seran de 13 o 15 alumnes , per meitats, A i B respectivament.
 • L’horari serà esglaonat entre les 9h i les 13,30h
 • En base a la declaració responsable del professorat, el nombre del personal que podrà participar en les activitats presencials és de:

. Primària: 16 professors

. Secundària Obligatòria i Batxillerat:  23

 

 • Consideracions organitzatives:
 • Els tutors/es enviaran els correus informatius sobre aquesta distribució  i horari a les famílies
 • L’alumnat serà atès pels respectius tutors.
 • L’atenció grupal i tutorial es realitzarà a les seves respectives aules. En cap moment els alumnes canviaran l’espai
 • Els alumnes ja es trobaran els pupitres separats individualment -2 m- i amb el nom de cada alumne.
 • Les aules tenen 80m2, per la qual cosa garantim la separació de 4m2 per persona.
 • Els espais per on han de circular estaran perfectament identificats
 • S’evitarà manipular material comú així com interruptors, poms, manetes...
 • Les portes i finestres estaran obertes per la ventilació
 • No facilitarem material en paper

  

 • Higiene i neteja
 • Es requerirà el rentat de mans als alumnes:
  - A l’arribada i a la sortida del centre educatiu
  - Abans i després dels àpats
  - Abans i després d’anar al WC (infants continents)
  - Abans i després de les diferents activitats (també de la sortida al pati)

 

 • No es requereix que els alumnes assisteixin al centre amb mascareta higiènica. 
 • Les instal·lacions interiors es ventilaran com a mínim abans de l’entrada i la sortida dels infants i 3 vegades al dia, almenys 10 minuts cada vegada. 
 • La neteja i la posterior desinfecció d’espais es realitzarà amb una periodicitat diària al final de la jornada 
 • S'intensificarà la neteja i desinfecció de:

- Interruptors i timbres (aparell electrònic)
- Manetes i poms de portes, finestres, armaris i arxivadors.
- Baranes i passamans, d’escales i ascensors
- Taules
- Cadires
- Ordinadors, sobretot teclats i ratolins
- Aixetes
- Lavabos. Cal assegurar la dotació de sabó i eixugamans, per garantir l’adequada higiene de mans en tot moment.
- Altres superfícies o punts de contacte freqüent
-  Allà on sigui possible, es mantindran les portes obertes.

-  Davant la presència de símptomes de COVID-19 se seguiran les indicacions sanitàries vigents en aquell moment.

  

 • Altres Consideracions referents a les mesures de seguretat

 . Durant aquesta setmana, i per etapes, s’ha convocat a tot el personal que participarà en les activitats presencials on s’han explicat els protocols d’actuació que ha establert el Departament així com les mesures específiques de funcionament intern.

. Al llarg de tot el recorregut del centre s’hi col·locaran cartells informatius recordant les mesures de seguretat i higiene.


També et pot interessar...