Pla d'Atenció a la Diversitat

 

L'atenció a la diversitat dels alumnes amb necessitats educatives i l'assoliment per part d'ells de les competències bàsiques que els permetin el desenvolupament personal, acadèmic i professional és un principi comú a tots els cursos. El professorat organitza l'activitat docent tenint en compte les característiques de l'alumnat i la diversitat de necessitats i ritmes d'aprenentatge.

  • Entenem que cal ajudar a culminar la maduració de cadascú, tot respectant els ritmes individuals.
  • Posem especial atenció a la coeducació perquè se sentin en igualtat de tracte i atenció.
  • Fem l'agrupament de l'alumnat de diferents maneres segons les necessitats.
  • Realitzem una atenció individualitzada o plans individualitzats per a l'alumnat que presenta Necessitats Educatives Específiques.
  • Comptem amb un 'Pla d'acollida' per aquells alumnes que s'incorporen una vegada començat el curs i provinents d'altres cultures.

Orientació Psicopedagògica

El Col·legi compta amb dos professionals: Mònica Casellas (pedagoga i logopeda) i Iris Verdaguer (psicòloga) per orientar els tutors i professors i, si cal, diagnosticar problemes d'aprenentatge dels alumnes.

També comptem amb l'assistència puntual del psicopedagog de l'Equip d'Assesorament de la zona (EAP) que treballa conjuntament amb els tutors.


També et pot interessar...