Organigrama del centre

El Patronat de l'Escola, creat el setembre de 1998, defineix la identitat i l'estil educatiu del centre, i en té la responsabilitat última davant la societat, l'Administració educativa, els pares i les mares dels alumnes, el professorat i el personal d'adinistració i serveis.
Formen el Patronat: Joan-A. Torres, Teresa Marcé, Josep Nolla, Esther Clotet, Isidre bonet, M. Mercè Martorell i Josep Mª Adam.

El Titular del centre és el representant ordinari del Patronat en la nostra Comunitat Educativa i davant el Departament d'Educació de la Generalitat.
Titular: Josep Nolla

L'equip de Gestió: suma sinergies per millorar la qualitat del servei en funció dels requeriments de cada projecte.
El formen: Joan-Andreu Torres, isidre Bonet, Josep Nolla i Jaume Sabater.

El Director del centre dirigeix i coordina el conjunt de les activitats acadèmiques i projectes educatius dels diferents sectors de l'escola.
Director: Josep Nolla.

El Consell Escolar és l'òrgan de govern col·legiat representatiu de la comunitat educativa del centre, i exerceix les seves funcions en el respecte dels drets dels/les alumnes i llurs pares-mares, professors/es, personal d'administració i serveis i institució titular.

Membres del Consell Escolar 

President   Josep Nolla
Representats de la Titularitat   Joan-Andreu Torres, Carme Artrells, Teresa Mercè
Representats del Professorat   Susana Morera, Silvia Galobardes, Míriam Creus, Hugo Macías
Representants dels Pares i Mares   Robert Vendrell (AMPA), Ana Ramos, Maria Mayor
Representants dels Alumnes   Marta Maduell
Representant del PAS   Judit Nadal

 

Equip Directiu és l'òrgan col·legiat que dóna cohesió i continuïtat a l'acció educativa que es realitza en els diferents sectors de l'escola i el director del centre dirigeix i coordina el conjunt de les activitats acadèmiques.


Formen l'Equip Directiu 

Director   Josep Nolla
Cap d'Estudis d'E. Infantil-E. Primària   M. Dolors Guinovart
Cap d'Estudis Secundària   Núria Vázquez

Òrgans de funcionament educatiu: constituït pels:

  1. Coordinadors de cada cicle (Llar d'Infant, Educació Infantil i Primària) i Caps de departaments (Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat) tenen la missió de facilitar la participació corresponsable en l'organització i coordinació de l'acció educativa.
 
Coordinadora Llar d'infants   Silvia Galobardes
Coordinadora d'E. Infantil   Esther Rovira
Coordinadora C. Inicial   Míriam Creus
Coordinadora C. Mitjà   Susana Francès
Coordinadora C. Superior   Assumpció Castellví
Cap del Departament de Ciències   Iris Igual
Cap del Departament de Lletres   Jaume Farreras
Cap del Departament de Socials   Hugo Macías

 

  1. Claustre (format pel conjunt del Professorat) La seva funció principal és proposar i consensuar estratègies que ajudin a millorar el desenvolupament de la tasca educativa.També et pot interessar...