Organigrama del centre

El Patronat de l'Escola, creat el setembre de 1998, defineix la identitat i l'estil educatiu del centre, i en té la responsabilitat última davant la societat, l'Administració educativa, els pares i les mares dels alumnes, el professorat i el personal d'adinistració i serveis.
Formen el Patronat: Joan-A. Torres, Teresa Marcé, Josep Nolla, Esther Clotet, Isidre bonet, M. Mercè Martorell i Josep Mª Adam.

El Titular del centre és el representant ordinari del Patronat en la nostra Comunitat Educativa i davant el Departament d'Educació de la Generalitat.
Titular: Josep Nolla

L'equip de Gestió: suma sinergies per millorar la qualitat del servei en funció dels requeriments de cada projecte.
El formen: Joan-Andreu Torres, isidre Bonet, Josep Nolla i Jaume Sabater.

El Director del centre dirigeix i coordina el conjunt de les activitats acadèmiques i projectes educatius dels diferents sectors de l'escola.
Director: Josep Nolla.

El Consell Escolar és l'òrgan de govern col·legiat representatiu de la comunitat educativa del centre, i exerceix les seves funcions en el respecte dels drets dels/les alumnes i llurs pares-mares, professors/es, personal d'administració i serveis i institució titular.

Membres del Consell Escolar 

President   Josep Nolla
Representats de la Titularitat   Joan-Andreu Torres, Carme Artrells, Teresa Mercè
Representats del Professorat   Susana Morera, Silvia Galobardes, Míriam Creus, Hugo Macías
Representants dels Pares i Mares   Robert Vendrell (AMPA), Ana Ramos, Maria Mayor
Representants dels Alumnes   Marta Maduell
Representant del PAS   Judit Nadal

 

Equip Directiu és l'òrgan col·legiat que dóna cohesió i continuïtat a l'acció educativa que es realitza en els diferents sectors de l'escola i el director del centre dirigeix i coordina el conjunt de les activitats acadèmiques.


Formen l'Equip Directiu 

Director   Josep Nolla
Cap d'Estudis d'E. Infantil-E. Primària   M. Dolors Guinovart
Cap d'Estudis Secundària   Núria Vázquez

Òrgans de funcionament educatiu: constituït pels:

 1. Coordinadors de cada cicle (Llar d'Infant, Educació Infantil i Primària) i Caps de departaments (Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat) tenen la missió de facilitar la participació corresponsable en l'organització i coordinació de l'acció educativa.

 

Coordinadora Llar d'infants   Silvia Galobardes
Coordinadora d'E. Infantil   Esther Rovira
Coordinadora C. Inicial   Míriam Creus
Coordinadora C. Mitjà   Susana Francès
Coordinadora C. Superior   Assumpció Castellví
Cap del Departament de Ciències   Iris Igual
Cap del Departament de Lletres   Jaume Farreras
Cap del Departament de Socials   Hugo Macías

 

 1. Claustre (format pel conjunt del Professorat) La seva funció principal és proposar i consensuar estratègies que ajudin a millorar el desenvolupament de la tasca educativa.

 

PROJECTES PEDAGÒGICS  

L’objectiu de la nostra  línia pedagògica és desenvolupar al màxim les capacitats (intel·lectuals, motores...), els hàbits de treball i la creativitat dels alumnes. Per aconseguir-ho intentem: 

 • Adequar els objectius, d’acord amb la norma vigent, a les necessitats reals dels alumnes.
 • Assegurar que els continguts educatius siguin els adequats per al nivell de cadascú i que afavoreixin la seva formació.
 • Coordinar, horitzontalment i verticalment, les programacions d’aula, però també les sortides, activitats culturals...
 • Aplicar la metodologia, consensuada per cada Cicle i Departament, més escaient en cada cas per tal d’assolir els objectius educatius.
 • Valorar periòdicament els resultats per tal de fer revisions i modificacions segons les necessitats.

El Projectes que treballarem durant aquest curs 2017-18, de manera coordinada i en funció de les diferents etapes escolars són: 

      a) INNOVACIÓ PLURILINGÜE, amb la voluntat de ser una eina que permeti als nostres alumnes desenvolupar la seva competència lingüística al màxim de les seves capacitats a través de diferents formes de treball:

 • Auxiliars de conversa nadius 
 • Grups reduïts de treball acadèmic 
 • Experiències d'immersió lingüística
 • Participació en programes internacionals 
 • Assignatures no lingüístiques, totalment o parcialment, en llengua anglesa 
 • Intercanvis culturals amb altres països 
 • Augment d'hores complementàries i oferta de classes d'anglès extraescolar 
 • Activitats culturals: obres de teatre, escenificacions, xerrades... 
 • Possibilitat de l'obtenció de titulacions oficials (Nivell B2 del Marc de Referència europeu) : Starters/Movers/Flyers/PET/First Certificate


      b) ESCOLA 0
amb l’objectiu que esdevingui un mecanisme per tal d’assegurar la competència digital de l’alumnat, la integració curricular, la inclusió digital i la innovació metodològica. Les eines per aquest projecte són:
 

 • Plataforma de gestió escolar, permet la comunicació i la informació online per a tota la comunitat escolar del dia a dia.

 • Digitalitzacions d’aules, espais educatius equipats amb pissarres digitals i connexió a internet.

 • Assignatures impartides amb llibres i metodologies digitals

 • Revista digital, àlbums fotogràfics, ... amb la participació dels alumnes.

 • Snappet és un software educatiu multiplataforma que ofereix al alumnat una metodologia d'aprenentatge adaptatiu on el contingut curricular es mostra en un pla de treball adaptat a les necessitats dels alumnes segons les seves capacitats individuals.


      c) ROBÒTICA

      Com a eina d’aprenentatge interdisciplinar que fa ús de robots com a fil conductor transversal per potenciar el desenvolupament d’habilitats i competències en l’alumnat.

      Així mateix, la robòtica  possibilita treballar competències, actituds i comportaments concrets com el treball en equip col·laboratiu, la iniciativa, la presa de decisions, l’esforç, la tolerància a la frustració o l’autosuperació.

 

      d) SOSTENIBILITAT
                  
      Seguim amb el nostre compromís envers la conservació de la natura i el medi ambient . Els nostres objectius: 

 • Conèixer els elements del nostre entorn natural.

 • Consum de fruita per esmorzar un dia a la setmana.

 • Reutilització de llibres de lectura i facilitar l’intercanvi de llibres de text.

 • Aprofitament del menjar sobrer del menjador.

 • Sensibilitzar la comunitat educativa en el respecte a l’entorn.

      e) COSELL D’INFANTS DE TARRAGONA un espai on els alumnes entre 10 i 12 anys podran exercir el seu dret com a ciutadans que són: prendre decisions, reflexionar, debatre... i  elevar al plenari les seves propostes a fi de contribuir a millorar els aspectes de la ciutat que considerin necessaris.

      f) SEGURETAT I MOBILITAT, de formació i educació en seguretat ciutadana.
                                                                                              

      h) SALUT I ESCOLA, amb l’objectiu d’adquirir hàbits que condueixin als alumne a desenvolupar conductes saludables.

 

 

PROJECTE LINGÜÍSTIC DE L’ESCOLA

 

El nostre Projecte Lingüístic  de Centre pretén:

 • manifestar qui som i quina vol ser la nostra aportació a la societat catalana.
 • arrelar-nos en el context del qual formem part, valorant la cultura, les tradicions i la llengua catalana.
 • educar en la interculturalitat i el respecte a les persones, sigui quina sigui la seva procedència.

 

Els objectius que pretenem són:

 • Aconseguir parlants plurilingües competents.
 • Promoure el desenvolupament de les competències comunicatives i lingüístiques de l’alumnat per a l’assoliment dels objectius bàsics de totes les àrees.
 • Aconseguir que el català sigui la llengua vehicular i d’aprenentatge en totes les activitats internes, externes i no docents de la nostra comunitat educativa.
 • Fomentar que l’alumnat, en acabar l’educació obligatòria, sigui capaç de comunicar-se amb fluïdesa en la llengua anglesa.

 
 Desenvolupament del projecte:

La llengua catalana s’utilitza com a llengua vehicular d’ensenyament i d’aprenentatge en les activitats internes i externes de la nostra comunitat educativa:

 • activitats orals i escrites de l’alumnat i del professorat
 • acadèmiques (actes, butlletins, programacions, memòries...)
 • llibres de text i material didàctic
 • circulars informatives i comunicacions amb les famílies
 • activitats ofimàtiques
 • activitats complementàries i extraescolars organitzades per l’AMPA.                                  

 La planificació de la llengua castellana té per referència la de llengua catalana. D’aquesta manera, seguint els programes i mètodes coordinats dins del currículum escolar i amb una planificació de les estructures comunes,  es pretén aconseguir:

 • evitar la repetició de continguts
 • atendre els continguts diferencials i específics de cada llengua.
 • poder dedicar-se amb més intensitat a l’expressió i comprensió oral i escrita, adquirint un lèxic més ampli i variat.

També es dediquen més hores setmanals de les que aconsella la LOE en  l’aprenentatge, es promou el seu ús en hores complementàries i es dinamitzen accions educatives amb activitats d’ús: concursos, intercanvis dramatitzacions...

El nostre centre també aposta per l’aprenentatge de la llengua anglesa des de P-2  fins a Batxillerat, aplicant metodologies adients –AICLE- a l’edat (desdoblaments, s’imparteixen les assignatures de Science, Ed. Física i Plàstica en anglès;  s’aplica un Pla Experimental de llengües estrangeres...) per tal d’ aconseguir, progressivament, una expressió i comprensió que culminin en l’objectiu final: dominar aquesta llengua per comunicar-se amb fluïdesa en la realitat plurilingüe que ens envolta.

La programació té una estructura seqüencial i està pactada i avaluada per l’equip de professors de llengües estrangeres.

També hem optat per oferir la llengua francesa a partir de 5è de Primària, a l’ESO i Batxibac i la llengua alemanya a partir de 2n curs d’ESO i Batxillerat -com a matèria optativa-.

 

SERVEIS DEL CENTRE

Els serveis escolars que  ofereix l’escola a totes les famílies són;

 • El menjador i temps de migdia: que l’alumne adquireixi i consolidi hàbits correctes en el menjador i que s’adapti al ritme i les normes de les activitats del migdia.
 • Servei d’acollida al matí i al migdia
 • Servei de biblioteca a les tardes
 • Jornades i activitats d’estiu (Summer Camp) durant el mes de juliol i primera setmana de setembre
 • Estades d’immersió lingüística durant el mes de juliol.
   
   

PROGRAMA D’ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES

Les activitats educatives complementàries programades per aquest curs escolar formen part del Projecte educatiu, s'ofereixen a tots els alumnes i ajuden a completar la seva formació integral.
Les programades són:

Infantil:

 • English's Time!
 • Filoart,
 • Ambients i racons

Educació Primària:

 • Taller d’ordinadors
 • Taller d'expressió
 • Taller de formació
 • Jocs didàctics
 • Taller de lògica- miniarc-
 • Let’s talk
 • Robòtica
 • Experimentem (coneixement de medi)
 • Francès (a partir de 5è).
 • Amient i racons

Secundària:

 • Projectes Tecnològics
 • Expressió oral i escrita
 • Alemany
 • Mapes i gràfics
 • Petites investigacions.
 • Revista
 • Informàtica
 • Dimecres a la tarda: esports, futbol; escacs; mecanografia: dansa, balls i
  coreografia; preparació exàmens Cambridge; videojocs; realitat en 3D;
  proves Cangur; audiovisuals; francès; modelatge i pintura; teatre.

 

CONFIGURACIÓ GENERAL DE L’ESCOLA.
 

Llar d’Infants :                                     5 unitats /      74  alumnes

Educació Infantil :                               6 unitats /     152 alumnes

Educació Primària :                           12 unitats /     335 alumnes

Educació Secundària Obligatòria :       8 unitats /    251  alumnes

Batxillerat :                                           4 unitats /     77  alumnes

TOTAL DEL CENTRE:                           35 unitats/  889 alumnes

 

 Nombre de professors: 63

 Nombre del personal d’administració i serveis: 7

 

SERVEIS DEL CENTRE                                                       

Els serveis escolars que  ofereix l’escola a totes les famílies són: 

 • El menjador i temps de migdia: que l’alumne adquireixi i consolidi hàbits correctes en el menjador i que s’adapti al ritme i les normes de les activitats del migdia.
 • Servei d’acollida al matí i al migdia
 • Servei de biblioteca a les tardes
 • Jornades i activitats d’estiu (Summer Camp) durant el mes de juliol i primera setmana de setembre
 • Estades d’immersió lingüística durant el mes de juliol


Horaris d’atenció  general
 

Direcció i Gestió:   Concertar visita.

Secretaria i Administració: Matí: de dilluns a divendres de 8,15 a 13,30 h

                                                 Tarda:  de dilluns a dijous de 15,00 a 18,00                

Menjador.     Empresa Aramark (Concertar visita)

Biblioteca:   cada dia (excepte divendres) de 17 a les  18,15 h.

Servei d’atenció a l’alumne/a: cada dia de les 7,45 h a les 9h del matí i

                                                    de les 13 a les 13,30 del migdia. 

 


Adreces d'interès: web del Col·legi: www.sagratcor.cat 

 

Direcció direccio@sagratcor.cat
Genèrica sagratcor@sagratcor.cat
Infantil 0-6 nuriaobiols@vedrunasagratcor.cat
Primària dolorsguinovart@vedrunasagratcor.cat
Eso i Batxillerat nuriavazquez@vedrunasagratcor.cat
Administració administracio@sagratcor.cat
Secretaria secretaria@sagratcor.cat
Representants Consell Escolar consel.escolar@sagratcor.catTambé et pot interessar...