Notícies

Ajornada la selectivitat 2020

Les pro­ves d’accés a la uni­ver­si­tat (PAU) d’aquest 2020 s’ajor­na­ran a tot l’Estat per la crisi del coro­na­vi­rus.

La mesura s’ha acor­dat aquest dimarts després d’una reunió telemàtica que han man­tin­gut durant gai­rebé sis hores entre els minis­te­ris espa­nyols d’Edu­cació i Uni­ver­si­tats, els res­pon­sa­bles edu­ca­tius de les comu­ni­tats autònomes i la Con­ferència de Rec­tors, segons ha anun­ciat el govern espa­nyol en un comu­ni­cat.

Des del pas­sat més de gener estava pre­vist que les PAU se cele­bres­sin aquest curs abans del 18 de juny i les pro­ves extra­or­dinàries, és a dir, la segona opor­tu­ni­tat per apro­var, abans del 10 de juliol o del 16 de setem­bre, en funció de si cele­bra un mes o altre. Cata­lu­nya era el ter­ri­tori que tenia pre­vist fer la selec­ti­vi­tat més tard, els dies 9, 10 i 11 de juny.
 
El calen­dari de matrícula uni­ver­sitària també s’adap­tarà a les noves dates de la Selec­ti­vi­tat, encara per deter­mi­nar.

Així doncs, la Selec­ti­vi­tat es man­tindrà però amb noves dates que encara no s’han fixat. Fonts de la con­se­lle­ria d’Edu­cació han apun­tat que ara es tre­ba­lla en dife­rents esce­na­ris en funció de com s’allar­guin les mesu­res de con­fi­na­ment.

El govern espa­nyol des­taca en un comu­ni­cat que la volun­tat d’aquesta mesura és evi­tar les “con­seqüències nega­ti­ves” de la sus­pensió de les clas­ses pre­sen­ci­als per la crisi sanitària. En aquest sen­tit, els s minis­te­ris d’Edu­cació i Uni­ver­si­tats subrat­llen que cal asse­gu­rar que “cap estu­di­ant perdrà el curs degut a les cir­cumstàncies actu­als” i també “garan­tir que l’accés a la uni­ver­si­tat es pro­duirà en ter­mes d’equi­tat i justícia per a tots”.