Notícies

Educació infantil, primària i secundària obligatòria (3-16) Preinscripció 2020-21

Com a conseqüència de l'emergència sanitària ocasionada per la COVID-19 el procediment de preinscripció i matrícula es farà preferiblement de manera telemàtica.

DATES del 13 al 22 de maig telemàticament. I del 19 al 22 de maig de manera presencial

HORARI d'atenció telefònica i cita presencial: de 8:30 a 13:30 h

 Per qualsevol dubte, consulta o sol·liciud de cita prèvia:

633 22 29 11

secretaria@vedrunasagratcor.cat

 

Places ofertades

 Consulteu a  mapaescolar.gencat.cat


Documentació oficial per a la preinscripció
 

 1. Imprès de sol·licitud. Cliqueu per descarregar-lo
 2. Original i còpia del DNI de l'alumne o alumna
 3. Original i còpia del DNI de la persona sol·licitant (pare, mare, tutor/a o guardador/a de fet)
 4. Original i còpia del llibre de famíli a o altres documents relatius a la filiació.

 

Inscripció telemàtica

1. La inscripció telemàtica es podrà fer a través del portal  preinscripcio.gencat.cat

2. Envieu un correu electrònic a secretaria@vedrunasagratcor.cat amb el resguard en format PDF i tota la documentació en format digital (fotogafies o arxius escanejats)

3. Assegureu-vos que rebeu confirmació de recepció

 

Calendari

 

Fases de la preinscripció Dates
Publicació de l'oferta inicial 8 de maig
Termini per presentar la sol·licitud Del 13 al 22 de maig
Presentació de sol·licituds amb cita prèvia Del 19 al 22 de maig
Presentació de documentació Fins al 25 de maig de 2020
Publicació de les llistes amb el barem provisional 29 de maig
Presentació de reclamacions Del 2 al 5 de juny
Publicació de llistes amb el barem un cop resoltes
les reclamacions
9 de juny
Sorteig 9 de juny
Publicació de llistes ordenades definitives 11 de juny
Ampliació de petició de centres per a les
sol·licituds que no han obtingut cap assignació
(assignació d'ofici)
Del 26 al 29 de juny de 2020
Publicació oferta final de places escolars 6 de juliol
Publicació llista d'alumnes admesos i llista d'espera 7 de juliol
Matrícula Del 13 al 17 de juliol
Llistes d'alumnes matriculats procedents de
preinscripció i nova admissió
30 de setembre

 

Criteris de prioritat per a l'ordenació de les sol·licituds

1. Criteris generals

 • Si hi ha germans matriculats al centre o el pare, mare, tutor legal hi treballa: 40 punts
 • Per proximitat del domicili o del lloc de treball al centre sol·licitat en primer lloc (només una opció):
  • Domicili a l'àrea de proximitat del centre: 30 punts
  • Lloc de treball a l'àrea de proximitat del centre: 20 punts
  • Domicili al mateix municipi del centre: 10 punts
  • Si el pare, mare o tutor legal reben l'ajut de la renda mínima d'inserció: 10 punts
  • Per discapacitat igual o superior al 33% de l'alumne o d'un familiar de primer grau: 10 punts
  • En el batxillerat també es té en compte la nota mitjana.

    

2. Criteris complementaris

 • Pel fet de formar part d'una família nombrosa o monoparental: 15 punts
 • Si l'alumne té una malaltia crònica que afecti el sistema digestiu, endocrí o metabòlic (s'hi inclouen les persones celíaques): 10 punts
 • Si el pare, mare, tutor legal o germà de l'alumne ha estat escolaritzat en ensenyaments declarats actualment gratuïts i universals (segon cicle d'educació infantil, educació primària, educació secundària obligatòria, PQPI i formació professional de grau mitjà) al centre sol·licitat en primer lloc: 5 punts

3. Criteris específics de prioritat

 • Tenen preferència els alumnes que procedeixen de centres i ensenyaments adscrits.
 • En l'ESO i el batxillerat, en els centres que es determini per resolució, tenen preferència els alumnes que cursin simultàniament ensenyaments de règim general i ensenyaments professionals de música o dansa, o segueixin programes esportius d'alt rendiment.