Metodologia CLIC/AICLE

La metodologia d’aprenentatge CLIL en anglès (Content and Language Integrated Learning), és el terme docent emprat per referir-nos a una situació d’immersió lingüística a les aules. El terme s’utilitza per descriure qualsevol situació educativa en la qual s’utilitza una llengua addicional (segona/estrangera) per a l’ensenyament i aprenentatge de matèries diferents de la mateixa llengua en qüestió.

Els beneficis del CLIL són nombrosos: promou l’autonomia de l’alumne, incrementa notablement el nombre d’hores d’exposició a la llengua estrangera, millora la competència lingüística general i específica alhora que desenvolupa interessos i actituds multilingües, proporciona una finalitat per fer servir la llengua a l’aula (atès que els alumnes necessiten comunicar-se per contribuir a l’aprenentatge cooperatiu) i és un aprenentatge beneficiós per preparar l’alumne pel futur acadèmic i/o laboral.

A la nostra escola, apostem fortament pel CLIL, tant a primària com a l’ESO.  A primària s’imparteix la matèria de Medi Natural (Science) i a ESO es continua amb la mateixa assignatura però també s’hi afegeix parts de Medi Social (Social Studies).