Servei Psicopedagògic

El Departament d’Orientació i Intervenció Psicopedagògica és un equip de treball especialitzat que dóna suport, dinamitza i assessora al personal docent, a l’alumnat i a les famílies, contribuint al desenvolupament personal i social dels alumnes, més enllà de l’adquisició dels coneixements propis de les matèries acadèmiques . 

Totes les actuacions d’aquest equip van adreçades a buscar la personalització  i l’adaptació dels processos d’ensenyament – aprenentatge a les característiques i necessitats de l’alumnat, i  amb NEE en particular, tenint present el projecte educatiu Vedruna. 

Membres del Departament d’Orientació i intervenció psicopedagògica:

  • Mònica Casellas (Coordinadora Comissió Atenció Diversitat, pedagoga i logopeda)
  • Mireia Calvo (Psicòloga infantil)

Com ho fem?

Educació Infantil

(0 a 6 anys)
Entrevista amb la família.

Protocol d'observació preventiva.

Screening de TEA si s'observen indicadors.

Treball preventiu de pràxies.

Cribatge sobre els principals trastorns d'aprenentatge.

Educació Primària

(6 a 12 anys)
Avaluació de la competència lingüística.

Cribratge de possibles disfuncions del neurodesenvolupament (Projecte MIND).

Avaluació periòdica de la comprensió lectora.

Valoració de possibles alumnes d'altes capacitats.

Sociograma

Valoració del clima d'aula.

Proves de Competències Bàsiques del Departament.

Educació Secundària

(12 a 18 anys)
Qüestionari de tècniques d'estudi.

Anàlisi del sistema d'aprenentatge de l'alumnat.

Valoració del clima d'aula.

Qüestionari d'autoconeixement professional.

Proves de Competències Bàsiques del Departament.

Acompanyament a nivell emocional de l'alumnat.

Orientació postobligatòria i professional.

  • En aquest itinerari podreu trobar actuacions vinculades a:
  • La detecció precoç, sobretot en l’etapa d’educació infantil i primers cursos de primària, on és molt important detectar allò que pot dificultar el procés d’ensenyament–aprenentatge de l’alumnat.
  • El coneixement de les capacitats cognitives i acadèmiques mitjançant proves, algunes d’elles externes que el Departament d’Ensenyament realitza a nivell de Catalunya, com les competències bàsiques a 6è de primària i 4t d’ESO, i altres d’internes seleccionades pels psicopedagogs.
  • Les tècniques d’estudi i cohesió de grup en els primers cursos de l’ESO per tal de vetllar pel canvi d’etapa, sobretot a nivell organitzatiu de l’alumnat.
  • L’orientació professional dels nostres alumnes per tal de seleccionar els estudis postobligatoris (batxillerat, cicles formatius i accés a la universitat) més adients per a cada perfil.
Reprodueix vídeo

Aquest itinerari psicopedagògic ha estat elaborat pels diferents equips psicopedagògics que formen part dels claustres de les escoles Vedruna de Catalunya. Totes les actuacions que aquests equips han pensat i han dissenyat van adreçades a buscar la personalització i l’adaptació dels processos d’ensenyament–aprenentatge a les característiques i necessitats de l’alumnat, i en particular de l’alumnat amb NEE, tenint present el Projecte Educatiu Vedruna.