Projecte d'Acció Tutorial

cropped-ico.png

És el seguiment de l’alumnat en tots els àmbits de l’educació, entesa aquesta com un procés integral (acadèmic i personal) al llarg de tota la seva vida escolar.

El seguiment tutorial és un dels elements clau del procés educatiu, ja que a partir d’ell podem orientar, d’una manera personalitzada, l’alumne vers la seva formació acadèmica i, sobretot, com a persona: autoconeixement, valors, educació emocional, hàbits de vida…

El Tutor s’ocupa d’impulsar el rendiment escolar dels alumnes i de perfeccionar el desenvolupament de la seva personalitat.

Primària

Una de les hores disponibles per completar l’organització del currículum es destina al desenvolupament d’activitats d’acció tutorial amb el grup classe.

Per tal de garantir la continuïtat de l’acció tutorial s’intenta que el tutor/a sigui el mateix al llarg de cada cicle. Com a responsable del seguiment de l’alumnat, vetlla especialment per l’assoliment progressiu de les competències bàsiques i per la coordinació de tots els mestres que incideixen en un matex alumne/a.

Secundària

En l’ESO i en el Batxillerat s’imparteix una hora setmanal de tutoria amb el grup classe en cadascún dels cursos durant els quals es fan activitats amb tots els alumnes del grup i atencions individualitzades.

Els objectius i les activitats que es duen a terme són:

  • L'orientació acadèmica, personal i professional de l'alumnat: itineraris acadèmics i professionals, situació d'entorn, món laboral, presa de decisions.
  • La cohesió i dinamització del grup classe.
  • Convivència i participació; relació amb els altres, participació al centre, habilitats socials, reconeixement i respecte per la diversitat, resolució de conflictes, habilitats comunicatives, valors per viure en democràcia...