Projecte Lingüístic de centre

cropped-ico.png

El nostre Projecte Lingüístic de Centre pretén:

 • Manifestar qui som i quina vol ser la nostra aportació a la societat catalana.
 • Arrelar-nos en el context del qual formem part, valorant la cultura, les tradicions i la llengua catalana.
 • Educar en la interculturalitat i el respecte a les persones, sigui quina sigui la seva procedència.

Els objectius que pretenem són:

 • Aconseguir parlants plurilingües competents.
 • Promoure el desenvolupament de les competències comunicatives i lingüístiques de l'alumnat per a l'assoliment dels objectius bàsics de totes les àrees.
 • Aconseguir que el català sigui la llengua vehicular i d'aprenentatge en totes les activitats internes, externes i no docents de la nostra comunitat educativa.
 • Fomentar que l'alumnat, en acabar l'educació obligatòria, sigui capaç de comunicar-se amb fluïdesa en la llengua anglesa.

Desenvolupament del Projecte

La llengua catalana s’utilitza com a llengua vehicular d’ensenyament i d’aprenentatge en les activitats internes i externes de la nostra comunitat educativa:

 • Activitats orals i escrites de l'alumnat i del professorat.
 • Acadèmiques (actes, butlletins, programacions, memòries...)
 • Llibres de text i material didàctic.
 • Circulars informatives i comunicacions amb les famílies.
 • Activitats ofimàtiques.
 • Activitats complementàries i extraescolars organitzades per l'AMPA.

La planificació de la llengua castellana té per referència la de la llengua catalana. D’aquesta manera, seguint els programes i mètodes coordinats dins del currículum escolar i amb una planificació de les estructures comunes, es pretén aconseguir:

 • Evitar la repetició de continguts.
 • Atendre els continguts diferencials i específics de cada llengua.
 • Poder dedicar-se amb més intensitat a l'expressió i comprensió oral i escrita, adquirint un lèxic més ampli i variat.

També es dediquen més hores setmanals de les que aconsella la LOE en l’aprenentatge, es promou el seu ús en hores complementàries i es dinamintzen accions educatives amb activitats d’ús: concursos, intercanvis, dramatitzacions…

El nostre centre també aposta per l’aprenentatge de la llengua anglesa des de P-2 fins a Batxillerat, aplicant metodologies adients -AICLE- a l’edat (desdoblaments, s’imparteixen les assignatures de Science, Ed. Física i Plàstica en anglès; s’aplica un Pla Experimental de llengües estrangeres…) per tal d’aconseguir, progressivament, una expressió i comprensió que culminin en l’objectiu final: dominar aquesta llengua per comunicar-se amb fluïdesa en la realitat plurilingüe que ens envolta.

 La programació té una assignatura seqüencial i està pactada i avaluada per l’equip de professors de llengües estrangeres.

Amb la voluntat de ser una eina que permeti als nostres alumnes desenvolupar la seva competència lingüística al màxim de les seves capacitats a través de diferents formes de treball:

 • Auxiliars de conversa nadius.
 • Grups reduïts de treball acadèmic.
 • Experiències d'immersió lingüística.
 • Participació en programes internacionals.
 • Assignatures no lingüístiques, totalment o parcialment, en llengua anglesa.
 • Intercanvis culturals amb altres països.
 • Augment d'hores complementàries i oferta de classes d'anglès extraescolar.
 • Activitats culturals: obres de teatre, escenificacions, xerrades...
 • Possibilitat de l'obtenció de titulacions oficials (Nivell B2 del Marc de referència europeu): Starters/Movers/Flyers/PET/First Certificate.

També hem optat per oferir la llengua francesa a partir de 5è de Primària, a l’ESO i Batxibac i la llengua alemanya a partir de 2n curs d’ESO i Batxillerat -com a matèria optativa.