Consell Escolar

El consell escolar, segons l’article 33 (LODE, 55-57; STC 77/85, FJ 21; LEC, 19.2, 152), és l’òrgan de participació representatiu de la comunitat educativa del centre, i exerceix les seves funcions en el respecte als drets dels alumnes i dels seus pares, del professorat, del personal d’administració i serveis i de la institució titular.

Arran de les eleccions celebrades el 14 de desembre de 2022, els representants del nou consell escolar són: