Projectes pedagògics

Atenent el canvi constant de la societat del coneixement, el nostre alumnat es trobarà en un futur proper una realitat molt diferent de l’actual a la qual haurà de donar resposta. Alhora, el professorat han de preparar als i a les estudiants per atendre aquests nous desafiaments promovent un canvi metodològic per tal de fomentar competències que permetin dotar-los de noves estratègies per resoldre situacions de manera efectiva.

Amb la nostra proposta pedagògica, promovem un entorn educatiu adequat per desenvolupar al màxim les capacitats i competències de l’alumnat a fi que siguin capaços de construir la seva pròpia personalitat i identitat, configurar la seva comprensió de la realitat, fomentar la convivència democràtica, respectar les diferències individuals i promoure la solidaritat amb l’objectiu fundamental d’esdevenir ciutadans i ciutadanes compromesos d’una societat globalitzada i en constant tranformació. 

Per aconseguir-ho:

  • Adequem els objectius, d'acord amb la norma vigent, a les necessitats reals dels alumnes.
  • Assegurem que els continguts educatius siguin els adequats per al nivell de cadascú i que afavoreixin la seva formació.
  • Coordinem, horitzontalment i verticalment, les programacions d'aula, però també les sortides, activitats culturals...
  • Apliquem la metodologia, consensuada per cada Cicle i Departament, més escaient en cada cas per tal d'assolir els objectius educatius.
  • Valorem periòdicament els resultats per tal de fer revisions i modificacions segons les necessitats.

Projectes que treballem durant el curs acadèmic de manera coordinada i en funció de les diferents etapes escolars són:

Projectes d'Educació Infantil
Etapa 3 - 6 anys
Coding amb Bee-Bots
A través d'uns robots amb forma amigable i d'abella, els infants treballen el Pensament Computacional per executar recorreguts sobre catifes de diferents sabers.
Ambients d'aprenentatge
És una estratègia metodològica que permet generar noves situacions d'aprenentatge que parteixen de l'experimentació, la manipulació i el joc a més de permetre el desenvolupament holístic de l'infant.
Pràxies
Amb el propòsit d'entrenar els òrgans directament relacionats amb els sons de la parla, fem exercicis amb els òrgans bucofonadors per tal d'enfortit, tonificar i exercitar la mobilitat de llavis, llengua i mandíbula.
Projecte DUNA
La motivació neix de l'arribada d'una caixa a l'aula. D'aquesta, surt un personatge que els acompanyarà tot infantil, la DUNA, una orugueta que anirà creixent a gràcies a les aventures viscudes a través dels contes.
Roda-contes
Ningú posa en dubte la importància dels contes com una eina d'alt valor per l'educació emocional . És per aquest motiu que les mestres d'infantil facin descobrir noves aventures i històries a través de la lectura.
Previous
Next
Projectes d'Educació Primària
Etapa 6 - 12 anys
Projecte d'Aula de Natura
L'alumnat aprèn a observar, escoltar, tocar, reconèixer i així poder estimar la natura que ens envolta en un espai exterior. Es caracteritza per una metodologia de treball activa, contextualitzant, tant com es pot, l’aprenentatge dels infants en el seu entorn més immediat.
Science
Com escola plurilingüe, amb la metodologia CLIL creem dins de les classes de Medi Natural un entorn d’aprenentatge en anglès. De primer a quart, treballem amb recursos d'elaboració pròpia i a cicle superior, amb Science Bits.
Francès
A partir de Cicle Superior, s'introdueix una segona llengua extrangera, el francès. A cinquè es dedica una hora complemetària setmanal a aquesta fita i a sisè, dues hores a la setmana.
Auxiliar de conversa anglesa
Amb el propòsit de millorar l'oralitat en l'adquisició de la primera llengua extrangera, la comunitat educativa posa a disposició un auxiliar nadiu d'anglès a tot l'alumnat.
Ús de les TAC
Gràcies al Pla Digital de Centre, disposem de tauletes digitals, Chromebooks, portàtils i projectors a totes les classes per treballar amb els entorns virtuals de Google Workspace, entre d'altres llicències digitals, en els diferents àmbits i àrees de coneixement curricular.
Previous
Next
Projectes d'Educació Secundària
Etapa 12 - 18 anys
A secundària, s'incorporen diferents metodologies d'aprenentatge a les diferents matèries: recursos digitals (materials digitals, robòtica, plataforma educativa, eines google,...),  ús de la llengua anglesa en matèries no lingüístiques, metodologia AICLE, el treball cooperatiu, pràctiques als laboratoris i a l'aula de tecnologia, activitats d'aprenentatge i servei a la residència Sanitas, visites i activitats competencials en empreses i institucions,...
Previous
Next