cropped-ico.png

Escola Plurilingüe

Què fem?

L’opció de la nostra escola per l’obertura al diàleg i al món ens impulsa a potenciar l’aprenentatge de les llengües a través de diferents formes de treball: l’ús d’auxiliars de conversa nadius, el treball en grups reduïts, experiències d’immersió lingüística, viatges, programes interdisciplinaris i programes internacionals. L’objectiu final és aconseguir que els alumnes siguin competents per viure en un món cada dia més global. Així doncs, la nostra escola aposta per fomentar l’ensenyament plurilingüe des de l’Educació Infantil fins a la Secundària.

L’objectiu és que el nostre alumnat aprengui a entendre i a expressar-se en el màxim de llengües possibles: català, castellà, anglèsfrancès, al Cicle Superior de Primària i a Secundària, i l’alemany com a matèria complementària a Secundària. Per això, dins del nostre projecte educatiu, l’aprenentatge de  llengües estrangeres té un paper molt important i aquesta voluntat de donar als alumnes un coneixement més ampli d’elles s’ha vist reflectida en l’organització de l’escola.

 • L'anglès, com a llengua estrangera, la treballem des de l'educació infantil i fins a Batxillerat. A Educació Infantil es fan tres hores setmanals, basades en la pràctica oral de la llengua, treballant a partir de la descoberta de l'entorn. A Educació Primària són set hores setmanals, quatre de contingut pròpiament de la matèria, una a Medi Natural (Science) i dues a Educació Física. A Educació Secundària, tres hores curriculars més una de complementària. I a Batxillerat, com marca el currículum, es fan tres hores setmanals.
 • La llengua francesa, com a segona llengua estrangera, s'introdueix a Cicle Superior de Primària de manera lúdica. A Educació Secundària són dues hores a primer i segon d'ESO mentre que a tercer i quart és una optativa. A Batxillerat també s'ofereix com a matèria específica, tot i que els alumnes tenen la possibilitat d'estudiar el BATXIBAC.
 • Llengua alemanya s'ofereix a partir de 3r i 4t d'ESO i Batxillerat com a matèria optativa.

batxibac

El Batxibac és un batxillerat on es prioritza la llengua francesa i permet l’alumnat d’obtenir una doble titulació: el batxillerat espanyol i el batxillerat francès, amb un diploma binacional.

Al Batxibac hi poden accedir només alumnes amb el graduat de l’ESO i el certificat B1 de francès. El Batxibac permet l’ingrés a les universitats espanyoles i franceses, amb els mateixos drets d’accés que els estudiants francesos. Això dóna força avantatges, entre els quals hi ha preus més assequibles a les universitats franceses, accés a les beques i ajudes de l’Estat Francès,… Una vegada acabat el Batxibac, i realitzada la prova corresponent, l’alumne/a obté directament el nivell B2 de francès.

Pel que fa a les matèries del Batxibac, cal tenir present que canvien una mica, ja que s’estudia la història de França a més de la d’Espanya, i també la literatura francesa a banda de la llengua francesa en comptes de l’anglesa. A més s’ha de dir que les tutories també són en francès així com una part del treball de recerca i l’exposició oral, i que és obligatòria una estada a França de dues setmanes.

En el batxillerat usual, la qualificació d’accés a la universitat s’obté de manera que el 60% de la nota fa referència a la mitjana de batxillerat i l’altre 40% a la prova de selectivitat. En canvi, en el Batxibac, el 70% de la nota s’obté de la mitjana de batxillerat i només el 30% correspon a la prova externa de Baccalauréat. Per accedir a un grau d’una universitat espanyola que requereixi una nota alta, es pot accedir amb la nota d’accés del batxibac i la fase específica de la selectivitat

Càlcul de la nota d'accèsbatxilleratbatxibac
Mitjana batxillerat (MB) 90 % matèries + 10% TdR 90% matèries + 10% TdR
Selectivitat Fa mitjana a partir de 4
Prova externa del Baccalauréat (P) Cal un 5 de mitjana
Nota d'accés a la Universitat 60% MB + 40% S 70% MB + 30% P

batdual

El BatDual és és un batxillerat on es prioritza la llengua anglesa i permet a l’alumnat obtenir una doble titulació: el batxillerat espayol i l’american high school diploma.

Un dels avantatges del Diploma Dual, juntament amb la notable millora del nivell d’anglès, és l’autonomia que proporciona als alumnes i la facilitat que adquireixen en l’ús de les noves tecnologies, de manera que previsualitzen el que serà la seva formació universitària.

El programa es desenvolupa al 100% en anglès, però va molt més enllà de l’aprenentatge de l’idioma. Els alumnes pensen i treballen en anglès, participen en classes magistrals i es poden comunicar diàriament amb professors nadius, participen en Live Sessions per Skype amb altres companys i, en definitiva, es defensen autònomament en anglès, la qual cosa augmenta la seva confiança i destresa.

El Diploma Dual és possible perquè el sistema educatiu nord-americà avalua els alumnes per coneixements i capacitats. Sota aquest concepte, per obtenir l’American High School Diploma, l’alumne no ha d’estudiar una mateixa assignatura (matemàtiques, física, literatura…) dues vegades, en anglès i català, sinó tan sols les matèries específiques del país (llengua, història, cultura…), mentre que la resta se li convaliden.

Còm funciona?

Els alumnes del Diploma Dual només han de cursar 6 assignatures per obtenir la titulació americana. Els convenis internacionals aconseguits per Acadèmia i l’excel·lència educativa del programa permeten obtenir la màxima convalidació possible: el 75% dels 24 crèdits necessaris per obtenir el Diploma de Batxillerat Americà.

D’aquestes 6 assignatures, 4 són de currículum obligatori i 2 de l’optatiu, el que permet als estudiants cursar assignatures de gran interès, que no estan en el currículum europeu i ofereixen un plus de motivació a l’estudiant, ampliant el seu vocabulari en matèries que no treballen actualment: Fotografia Digital, Criminologia, Turisme …

El Diploma Dual es pot iniciar en 3r d’ESO, 4t d’ESO o 1r de Batxillerat. L’avantatge d’iniciar-se a 3r d’ESO (que coincideix amb el primer any del High School Americà) és que l’alumne només haurà de cursar 1 o 2 assignatures per curs, disminuint la càrrega lectiva durant el Batxillerat.

oxford exams centre

L’escola Vedruna Sagrat Cor és Centre Examinador Oficial OTE per acreditar els nivells A2, B1 i B2 d’anglès dins del MCER (Marc Comú Europeu de Referència) i certificat per la Universitat d’Oxford. Està reconegut per la URV i nombroses institucions de Catalunya i d’arreu del món.

Aquests exàmens ofereixen:

 • 1

  Qualitat: Certificat per la Universitat d'Oxford.
 • 2

  Seguretat: Només es pot fer en Centres Examinadors Oficials. Les preguntes s'adapten al nivell de l'alumne en funció de les seves respostes.
 • 3

  Flexibilitat: té una durada de 2 hores i és 100% on-line. Es faran vàries convocatòries durant l'any.
 • 4

  Resultats: Disponibles en format on-line en només 15 dies laborables. Sempre es rebrà un certificat del nivell obtingut, ja sigui A2, B1 o B2.

És un examen obert a TOTES aquelles persones externes a l’escola que vulguin o necessitin acreditar el seu nivell d’anglès ja sigui per temes acadèmics, professionals  o personals.

Informació d'interés

 • 1

  Dates i preus de l'examen
 • 2

  Document d'inscripció a l'examen
 • 3

  Preguntes freqüents de l'Oxford Test of English

immersió en anglès

Summer Camp

A l'escola

Estades a Anglaterra

2 setmanes amb famílies

Colònies Harry Potter

Per a alumnes de primària

Intercanvis

Amb Alemanya i França

metodologia clic/aicle

La metodologia d’aprenentatge CLIL en anglès (Content and Language Integrated Learning), és el terme docent emprat per referir-nos a una situació d’immersió lingüística a les aules. El terme s’utilitza per descriure qualsevol situació educativa en la qual s’utilitza una llengua addicional (segona/estrangera) per a l’ensenyament i aprenentatge de matèries diferents de la mateixa llengua en qüestió.

Els beneficis del CLIL són nombrosos: promou l’autonomia de l’alumne, incrementa notablement el nombre d’hores d’exposició a la llengua estrangera, millora la competència lingüística general i específica alhora que desenvolupa interessos i actituds multilingües, proporciona una finalitat per fer servir la llengua a l’aula (atès que els alumnes necessiten comunicar-se per contribuir a l’aprenentatge cooperatiu) i és un aprenentatge beneficiós per preparar l’alumne pel futur acadèmic i/o laboral.

A la nostra escola, apostem fortament pel CLIL, tant a primària com a l’ESO.  A primària s’imparteix la matèria de Medi Natural (Science) i a ESO es continua amb la mateixa assignatura però també s’hi afegeix parts de Medi Social (Social Studies).

activitats extraescolars lúdiques

English day

S’organitza tot un dia, des de la llar fins a Batxillerat, on hi ha gran varietat d’activitats en llengua anglesa.

Let's play

Un dissabte en família per la llar i Infantil on es desenvolupen diferents activitats amb nens i famílies