977 21 79 79

vedrunatarragona@vedruna.cat

C/ Sta Joaquima de Vedruna 10

Tarragona

cropped-ico.png

Projecte de convivència

cropped-ico.png

El nostre Centre Educatiu promou actituds positives per afavorir el creixement personal de l’alumnat, el respecte envers ell mateix, els altres i l’entorn físic.

En definitiva, eduquem en el civisme, en les bones maneres, en el saber comportar-se, en la cultura de l’esforç i del respecte… Hem de fomentar el diàleg entre tots com a norma previa de convivència.

Es treballa a les tutories i a les classes en els següents aspectes:

 • Les bones maneres
 • La correcció del llenguatge
 • La neteja, l'ordre, la higiene personal...
 • L'acceptació de les normes de convivència

El document “Normes d’ Organització i Funcionament de Centres” és qui   regula la convivència dintre de l’àmbit del centre, d’acord amb les Normes de Convivència (Decret 279/2006, de 4 de juliol, sobre drets i deures dels alumnes i regulació de la convivència en els Centres educatius no universitaris de Catalunya).

Per això cal tenir present que:

 • És obligatori l'ús de l'agenda per tal de poder-ne fer un seguiment (acadèmic i actitudinal)
 • L'assistència a classe és obligatòria. Tant les absències com els retards s'han de justificar convenientment.
 • La puntualitat és exigible en el moment de començar les activitats.
 • Durant l'horari escolar està rigorosament prohibit sortir a fora del col·legi sense el permís dels Caps d'estudi o Tutors. Tampoc ho poden fer els alumnes que es queden al menjador.
 • Si un professor constata que un alumne copia en una prova o examen, aquest queda suspès.
 • Per poder administrar un medicament s'ha de portar la recepta del metge i una autorització dels pares perquè el professorat pugui donar-lo a l'alumne.
 • A classe d'Educació Física s'ha de portar obligatòriament l'equip del col·legi.
 • El col·legi no es fa responsable de les joguines, dels mòbils, MP3, portàtils, ... que es perdin o es malmetin.
 • Si s'utilitza el telèfon mòbil a classe, el professor el lliurarà al tutor de l'alumne i, aquest, comunicarà l'incident a la família.
 • No és permès fumar en tot el recinte escolar.
 • Si es produeixen desperfectes en el material escolar, ocasionats per un comportament incívic o per negligència, les reparacions van a càrrec dels infractors.
 • Per respecte als companys i professors al col·legi s'ha de venir vestit de forma correcta, tenint en compte que és un centre de treball i d'estudi.
 • Tots hem de col·laborar perquè a l'escola hi hagi un bon ambient de treball.

El Director i les Caps d’estudi, d’acord amb els Tutors, tenen potestat per aplicar aquest reglament, amb les sancions que s’estableixen en cada cas.

NOTA: Aquestes normes es complementen amb les específiques de cada cicle educatiu.