977 21 79 79

vedrunatarragona@vedruna.cat

C/ Sta Joaquima de Vedruna 10

Tarragona

cropped-ico.png

Projecte lingüístic de l'escola

cropped-ico.png

El nostre Projecte Lingüístic del Centre pretén:

 • Manifestar qui som i quina vol ser la nostra aportació a la societat catalana.
 • Arrelar-nos en el context del qual formem part, valorant la cultura, les tradicions i la llengua catalana.
 • Educar en la interculturalitat i el respecte a les persones, sigui quina sigui la seva procedència.

Els objectius que pretenem són:

 • Aconseguir parlants plurilingües competents.
 • Promoure el desenvolupament de les competències comunicatives i lingüístiques de l'alumnat per a l'assoliment dels objectius bàsics de totes les àrees.
 • Aconseguir que el català sigui la llengua vehicular i d'aprenentatge en totes les activitats internes, externes i no docents de la nostra comunitat educativa.
 • Fomentar que l'alumnat, en acabar l'educació obligatòria, sigui capaç de comunicar-se amb fluïdesa en la llengua anglesa.

Desenvolupament del projecte

La llengua catalana s’utilitza com a llengua vehicular d’ensenyament i d’aprenentatge en les activitats internes i externes de la nostra comunitat educativa:

 • Activitats orals i escrites de l'alumnat i del professorat.
 • Acadèmiques (actes, butlletins, programacions, memòries...)
 • Llibres de text i material didàctic.
 • Circulars informatives i comunicacions amb les famílies.
 • Activitats ofimàtiques.
 • Activitats complementàries i extraescolars organitzades per l'AMPA.

La planificació de la llengua castellana té per referència la de la llengua catalana. D’aquesta manera, seguint els programes i mètodes coordinats dins del currículum escolar i amb una planificació de les estructures comunes, es pretén aconseguir:

 • Evitar la repetició de continguts.
 • Atendre els continguts diferencials i específics de cada llengua.
 • Poder dedicar-se amb més intensitat a l'expressió i comprensió oral i escrita, adquirint un lèxic més ampli i variat.

També es dediquen més hores setmanals de les que aconsella la LOE en l’aprenentatge, es promou el seu ús en hores complementàries i es dinamintzen accions educatives amb activitats d’ús: concursos, intercanvis, dramatitzacions…

El nostre centre també aposta per l’aprenentatge de la llengua anglesa des de P-2 fins a Batxillerat, aplicant metodologies adients -AICLE- a l’edat (desdoblaments, s’imparteixen les assignatures de Science, Ed. Física i Plàstica en anglès; s’aplica un Pla Experimental de llengües estrangeres…) per tal d’aconseguir, progressivament, una expressió i comprensió que culminin en l’objectiu final: dominar aquesta llengua per comunicar-se amb fluïdesa en la realitat plurilingüe que ens envolta.

La programació té una assignatura seqüencial i està pactada i avaluada per l’equip de professors de llengües estrangeres.

També hem optat per oferir la llengua francesa a partir de 5è de Primària, a l’ESO i Batxibac i la llengua alemanya a partir de 2n curs d’ESO i Batxillerat -com a matèria optativa.