ÚS DISPOSITIUS MÒBIL AL CENTRE

El món de l’educació no és aliè a la incorporació, ràpida i àmplia, de les tecnologies mòbils i d’entorns digitals a la nostra societat i que han de permetre plenes competències autònomes, creatives i socials a l’alumnat perquè s’integri plenament en el món acadèmic i laboral assegurant l’equitat i l’excel·lència de l’activitat educativa.
D’acord amb les reflexions emeses pel Consell Escolar de Catalunya en l’apartat 5 del document “La tecnologia mòbil als centres educatius” en data 4 de març de 2015, amb les incorporades a les Instruccions del Departament “Tecnologies per a l’aprenentatge i el coneixement” en data 22 de juny de 2017, i d’acord amb el Projecte Educatiu Vedruna, a l’apartat de “tecnologies de l’aprenentatge i la comunicació”, en el col·legi Vedruna Sagrat Cor treballem per aportar elements per a la innovació educativa, des de la perspectiva pedagògica de les tècniques de l’aprenentatge col·laboratiu i la creació de coneixement en xarxa -TAC- per aconseguir ser competents en una societat cada dia
més digitalitzada. És per això que totes les classes disposen d’una connexió wifi, que ens permet utilitzar
les múltiples eines educatives que ofereix la xarxa.

Així mateix l’ús dels dispositius mòbils i dispositius informàtics al centre es duu a terme tenint en compte els següents principis:

Responsabilitat:

  • La responsabilitat: es fomenta un bon ús que esdevé un valor de primer ordre.

Respecte

  • El respecte per l’entorn i els altres. Afavorim en tot moment que se’n faci un ús respectuós, tant pel que fa a la preservació de l’ambient de treball, com per preservar la no vulneració del dret a la privacitat, intimitat i la imatge de les persones.

Adeqüació

  • L’adequació: la finalitat última és que l’alumnat aprengui a utilitzar de manera adequada aquests dispositius, en les diferents situacions o activitats que es duguin a terme en qualsevol context, tant si és l’entorn educatiu com un altre.

L’alumnat de secundària només ha d’assistir al centre amb un dispositiu informàtic – ordinador- carregat que li permeti dur a terme els treballs a l’aula que el professorat li demani: consulta documental, ús de cercadors, eines d’edició o processament de la informació, activitats d’aprenentatge programades… Si bé en alguns casos, especialment a partir de 3r d’ESO, i en algunes matèries es pot recomanar l’ús del telèfon mòbil, en cap cas serà una obligació.

Per tant, i encara que dins del centre no hi ha cap situació que obligui a la utilització del telèfon mòbil, si les famílies accepten que el seu fill/a porti el telèfon mòbil al col·legi, cal que l’alumnat sigui conscient en tot moment de la normativa reguladora que el professorat es compromet a fer respectar.

1. Portar el telèfon mòbil al col·legi és una responsabilitat de l’alumnat i de les seves famílies.

2. Es un compromís de l’equip docent treballar amb els alumnes l’ús correcte d’aquest dispositiu.

3. L’ús de dispositius mòbils al centre s’integra a la normativa de convivència recollida a les NOFC i a la carta de compromís educatiu.

4. El telèfon mòbil s’ha de dur guardat durant les classes i activitats acadèmiques, sempre que no s’hagi de fer servir amb una finalitat pedagògica, a demanda del professorat d’aula.

5. No es pot mirar, consultar o fer servir el telèfon mòbil en els canvis de classe o els canvis d’aula o quan es transita pels passadissos en l’horari escolar.

6. A les sortides, no es podrà utilitzar el mòbil excepte per aquells usos que determini el professorat. Cal que recordem que durant les sortides regeixen les mateixes normes que amb les activitats acadèmiques que es fan al centre.

7. L’alumne sempre ha de vetllar per la integritat del seu telèfon mòbil. El centre no es fa responsable de les avaries, trencament, pèrdues, furts o robatoris dels telèfons mòbils de l’alumnat.

8. Està estrictament prohibit que l’alumnat realitzi o rebi trucades o missatges amb telèfon mòbil en horari lectiu. En cas de necessitat o urgència, l’alumnat pot demanar al tutor/a de fer servir el telèfon del Col·legi per comunicar-se amb famílies.

9. En cap cas no es poden fer fotografies, vídeos ni enregistraments de so dels companys o del professorat, sense un consentiment previ del professorat o per indicació expressa d’alguna activitat acadèmica. L’incompliment de la normativa comporta una vulneració del dret a la intimitat i privacitat de les persones, es considera una falta molt greu de disciplina. Si, a més, es detecta que l’alumne fa difusió de les fotografies es procedirà a l’obertura d’un expedient.

En cas d'ús no autoritzat o ús incorrecte en un moment autoritzat:

  • Qualsevol membre del professorat, si un alumne en fa un ús incorrecte, demanarà a l’alumne que l’apagui i el lliurarà al tutor/a. Les famílies seran informades de la incidència per mitjà de l’enviament d’un correu electrònic.
  • Si és la primera vegada, el tutor/a li retornarà en acabar la jornada lectiva..
  • El segon cop, el mòbil es retornarà prèvia trucada a les famílies i serà motiu de sanció.
  • Si un alumne es nega a lliurar el mòbil, el professorat n’informarà la direcció i es penalitzarà la falta amb una sanció greu.