cropped-ico.png

Serveis del centre

Secretaria

Informació de preinscripció i matrícula, beques, rebuts... Gestions acadèmiques i administratives

Menjador y migdia

Amb cuina pròpia en el centre i amb
una empresa externa que garanteix la qualitat del servei.

Servei d'acollida

Per conciliar l'horari laboral. Els nens i nenes estaran sota la supervisió del personal.

Biblioteca

Servei de biblioteca a les tardes

Activitats d'estiu

Durant el mes de juliol i primera setmana de setembre

Servei d'acollida

Per conciliar l'horari laboral. Els nens i nenes estaran sota la supervisió del personal.

  • EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA
  • BATXILLERAT: Humanitats i Ciències Socials / Ciències / Arts Plàstiques
  • BATXIBAC
  • BATDUAL

Desde l'escola apostem perquè l'alumne sigui protagonista del seu aprenentatge i de l'educació integral

L’alumne esdevé protagonista de la seva educació per tal que sigui responsable i competent per viure en un món divers i plural, i per tal que pugui posar les seves capacitats, actituds i aptituds al servei de la societat en la construcció d’un món millor.

Entenem que a les nostres escoles el treball educatiu ha d’abraçar tots els àmbits de creixement de la persona. Per tal d’afavorir un creixement harmònic es potencien l’àmbit intel·lectual impulsant uns aprenentatges sòlids, l’àmbit físic i de l’expressió corporal, l’àmbit d’autonomia en el procés d’adquirir la pròpia llibertat i responsabilitat, l’àmbit social amb la potenciació de les relacions humanes col·lectives i la solidaritat, i l’àmbit moral i espiritual per tal que cada alumnne/a pugui créixer en valors.

Valors

Els valors que volem posar en relleu són la vida, la llibertat, la justícia, la pau, la fraternitat, la solidaritat i la transcendència. Al costat del treball d’acompanyament tutorial que porten a terme els mestres, les nostres escoles fomenten durant el curs tota mena d’accions destinades a fer vius aquests valors de totes les àrees d’aprenentatge i en tots els àmbits de l’escola.

Tutoria

Un dels trets distintius de les escoles Vedruna és el tracte familiar i diari a través de l’acompanyament que fa tota la comunitat educativa als alumnes en el seu procés de desenvolupament. Així mateix, un fet diferenciador de l’escola Vedruna és el seguiment atent a les necessitats formatives i socioafectives dels alumnes mitjançant sessions de tutoría individual i col·lectiva.

L'entorn educatiu

Un clima positiu i motivador on es vetlla per un estil familiar.

Eduquem en un clima escolar positiu i motivador, convençuts que l’existència d’unes relacions humanes basades en la sinceritat i en la capacitat d’expressar els propis sentiments és un element afavoridor de l’aprenentatge. És quan ens trobem en entorns positius que som capaços de donar el millor de cadascun de nosaltres, de manera que el procés d’aprenentatge en surti enfortit.

Ens distingim per un estil de relacions humanes i properes i senzilles. El respecte i l’afecte entre educands i educadors constitueix el segell propi amb el qual Joaquima  de Vedruna va impregnar les seves escoles i són el fonament de l’estil educatiu. Així doncs, aquest entorn familiar promou unes relacions tutorials amb els alumnes i amb les seves famílies que són facilitadores, amables i comprensives, amb la intenció que l’alumne visqui en un entorn acollidor i s’afavoreix l’aprenentatge. 

Les activitats d'aprenentatge

Busquem l'equilibri entre fites exigents i possibilitats personals, estimulant la constància i la tenacitat.

Posem en joc les capacitats de cada alumne per aprendre a superar-se mitjançant fites exigents, on a la vegada hi tenim presents les seves possibilitats personals. Som escoles obertes i inclusives, acollim alumnes diferents, amb capacitats i aptituds diverse. Volem acompanyar el creixement personal adaptat-nos a les capacitats i a les possibilitats de cadascú.

Potenciem totes aquelles actituds que afavoreixen la feina ben feta, educant en el sentit de la responsabilitat i de la corresponsabilitat. Quan les persones aprenem a fer bé les nostres tasques, estem contents amb nosaltres mateixos i som afavoridors d’entorns sans i saludables, que – a la vegada – hem d’aprendre a posar al servei dels altres.

La constància i la tenacitat són dues actituds afavoridores del caràcter personal que ajuden l’alumne a crèixer i a desenvolupar totes les seves possibilitats. Al costat del creixement intel·lectual volem estimular actituds personals que esdevenen claus per a la vida en societat, promovent l’autonomia i, a la vegada aprenent a treballar en equip

Les maneres d'aprendre

Treballem de manera activa i participativa per ensenyar a pensar creativament i críticament davant la realitat.

La manera de treballar activa i participativa, juntament amb la comunicació, la col·laboració i la cooperació, promouen la implicació dels alumnes i dels educadors en la millorar del seu procés d’aprenentatge.

Impulsem maneres de pensar basades en els valors Vedruna que impliquen propostes creatives i crítiques a la solució de problemes i a la presa de decisions en la vida real. Volem ensenyar a llegir la realitat dels nostres entorns locals i, a la vegada, sensibilitzar en relació amb els problemes que viu, avui, el món global.

Les competències del segle XXI

Tecnologies per l'aprenentatge des de la sostenibilitat i amb una visió plurilingüe.

Els projectes pedagògics dels nostres centres treballen a partir d’uns equipaments tecnològics potents al servei de l’educació. Les tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC) han comportat un canvi accelerat en tots els àmbits de la nostra vida: en l’aprenentatge, en les relacions, en el treball… Des de les nostres escoles treballem per aportar elements per a la innovació educativa desde la perspectiva pedagogica de les tècniques de l’aprenentatge col·laboratiu i la creació de coneixements en xarxa (TAC), per aconseguir ser competents en un món cada dia més digital.